Emlak Ajandam İzin, Sözleşme ve Politikaları
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERME İZNİ

Veri sorumlusu olarak Mcnet Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş. (bundan sonra “Emlak Ajandam” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacak) için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve Emlak Ajandam bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının, dahil olduğumuz Emlak Ajandam çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Emlak Ajandam tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika’da kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için Emlak Ajandam’ın benimsediği, aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır:
 • Kişisel verilerin rıza kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma,
 • Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesi.
Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin Onay Metni
www.emlakajandam.com ve www.buadreste.com ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarına tanımlı web sitesi/siteleri (bundan sonra “Site” olarak anılacak) aracılığıyla vermiş olduğum telefon numaralarım ve e-posta adresim aracılığı ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuatı uyarınca, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsam dahilinde Emlak Ajandam ile ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin olarak bilgilendirme, kampanya, bülten, tanıtım, bekleme listesi oluşturmak, duyuru ve bilgilendirmelerden haberdar olmak üzere ticari elektronik iletileri göndermek, satış sonrası hizmetlerin yerine getirilmesine dair işlemler ve bilgilendirmelerden haberdar olmak üzere Emlak Ajandam tarafından işlenmesine ve son gönderilen iletiden itibaren 5 (beş) yıl süre ile muhafaza edilmesine, bu kapsamda tarafıma ticari elektronik ileti ve metin mesajı gönderilmesine onay veriyorum.

Söz konusu ticari elektronik iletilerin ve metin mesajlarının tarafıma gönderilmesini her zaman reddetme hakkım olduğu ve red hakkımı ücretsiz olarak bilgi@emlakajandam.com e-posta adresine “RET” başlıklı yapacağım bildirim ile kullanabileceğim konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı
www.emlakajandam.com ve www.buadreste.com alan adlı web siteleri (“Site”) kapsamında tarafıma yapılan KVKK Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım.

Bu kapsamda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde işlendiği belirtilen e-posta adresimin ve telefon numaramın işlenmesine, KVKK Aydınlatma Metni’nde işlendiği belirtilen kişisel verilerimin belirtilen aktarım kanalları dışında yurtdışında bulunan veri merkezlerinde (bulut ortamda) tutulmasına ayrıca ve açıkça hür irademle rıza veriyorum.

Veri Sorumlusu
Mcnet Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş.
Adres: 16 Eylül Mah. 3007 Sok. No: 4/5 Çeşme İzmir
Çeşme Vergi Dairesi 6130925947
Kep Adresi: mcnet.35@hs01.kep.tr
HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR
İşbu Hizmet Sözleşmesi (Kısaca “Sözleşme”), bir tarafta "16 Eylül Mah. 3007 Sok. No: 4/5 Çeşme İzmir " adresinde mukim “Mcnet Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş.” (Kısaca “Emlak Ajandam” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan www.emlakajandam.com ve www.buadreste.com adreslerinde yer alan web sitelerine (Kısaca “Site” olarak anılacaktır) kaydolan gerçek veya tüzel kişi arasında (Kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır ve akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 2 - KONU
İşbu sözleşme Kullanıcı’nın site üzerinden ve mobil olarak erişilen bulut tabanlı Müşteri İlişkileri ve Portföy Yönetim uygulamasından (Kısaca “Uygulama” olarak anılacaktır) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (Kısaca “İçerik” olarak anılacaktır) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Sitede, Site ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Emlak Ajandam tarafından Kullanıcı’ya sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar ile Gizlilik Sözleşmesi işbu Hizmet Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

MADDE 3 - KULLANICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, site ve uygulamadan faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Hizmet Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, sitede ilgili yerlerde belirtilen kurallara, sitede yayımlanmış Gizlilik Sözleşmesi’ne ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, Emlak Ajandam tarafından belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.
3.2. Kullanıcı, site ve uygulamadan faydalanmak için Emlak Ajandam tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Hizmet Sözleşmesini onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle site ya da uygulamaya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Emlak Ajandam sorumlu değildir. Kullanıcı, istediği adette Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.
3.3. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Emlak Ajandam’ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Emlak Ajandam’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini, sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4. Kullanıcı tarafından site ve uygulamaya erişim cep telefonu numarası kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulama’yı kullanması için üçüncü kişileri (“Yetkilendirilmiş Kullanıcılar”) yetkilendirebilir. Kullanıcı’nın, kendi uhdesi altında Uygulama içinde yeni / ek kullanıcılar ve/veya ofis tanımları oluşturması durumunda Kullanıcı’nın kendisi ve/veya kendi oluşturduğu ofise bağlı diğer Kullanıcı’ların; bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından bizzat Kullanıcı sorumlu olacak olup site ve uygulama üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğinin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda, öncelikle derhal tüm oturumlarını Site ve/veya Uygulama içinden kapatacaktır. Ayrıca bu durumu derhal Emlak Ajandam’a bildirecektir. Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Uygulama’yı kullanmasından da sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Uygulama’ya erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcılar arasında Uygulama’ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Uygulama veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.
3.5. Kullanıcı, site ve uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Emlak Ajandam, kullanıcı tarafından Emlak Ajandam’a iletilen veya site veya uygulama üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
3.6. Kullanıcı tarafından paylaşılan içerik kullanıcının mülkiyetinde olup içeriğe ilişkin tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Emlak Ajandam, işbu hizmet sözleşmesi kapsamında kullanıcı tarafından kendisine sağlanan içeriği kullanma hakkını haizdir. İçeriğe yahut içeriğin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Emlak Ajandam sorumlu tutulamayacaktır.
3.7. Kullanıcı, Emlak Ajandam’ın veya sitenin veya uygulamanın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, uygulamayı ve uygulamanın, sitenin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut uygulama ve siteden faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, uygulamanın ve sitenin barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya uygulamaya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, siteye, uygulamaya ve Emlak Ajandam’ın ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler örneğin kullanıcının üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan içerikler, gayri ahlaki içerikler ve diğer materyaller aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya sitenin ve uygulamanın çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.8. Kullanıcı, Emlak Ajandam’ın yazılı onayı olmadan, işbu hizmet sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
3.9. Emlak Ajandam, uygulama ve siteye yüklenen içeriklerin kopyalarını saklayacaktır. Emlak Ajandam, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymak için yeterli altyapıyı sağlamakla beraber, içeriğin kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Emlak Ajandam, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın içeriğin kaybından sorumlu değildir. Kullanıcı, içerik ve diğer bilgilerin Emlak Ajandam veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de ve/veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.
3.10. Kullanıcı ve üçüncü kişiler tarafından site ve uygulamaya sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Emlak Ajandam’ın, Emlak Ajandam çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajların doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Emlak Ajandam, kullanıcı ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
3.11. Kullanıcının işbu hizmet sözleşmesi ve site ve uygulama kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması veya kullanım ücretini ödememesi, geciktirmesi ya da aksatması halinde Emlak Ajandam, Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya işbu hizmet sözleşmesini feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Emlak Ajandam’ın söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının kullanıcıdan talep hakkı saklıdır.
3.12. Uygulama ve siteye ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde kullanıcı, Emlak Ajandam’la iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Site veya Uygulama içindeki açıklama, doküman, video, sık sorulan sorular vb gibi alanlarda öncelikle araştırmalarını yapacaktır. Kullanıcının teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek site, uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

MADDE 4 - Emlak Ajandam’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Emlak Ajandam, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Emlak Ajandam’ın yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kullanıcı kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında kullanıcıya ve kullanıcı tarafından site ve uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Emlak Ajandam’ın yükümlülüklerini ifa, hizmetlerini geliştirme ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve raporlar oluşturabilmek için kullanılabilecektir. Emlak Ajandam ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için içeriği diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Emlak Ajandam bilgi ve verileri bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edecek ve Emlak Ajandam, kullanıcının söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Emlak Ajandam ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir.
4.2. Emlak Ajandam, site ve uygulamada sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; kullanıcının sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kullanıcının da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Emlak Ajandam, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. Emlak Ajandam’ın kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir.
4.3. Emlak Ajandam site ve uygulama üzerinden, Emlak Ajandam’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar, bankalar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Emlak Ajandam tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Emlak Ajandam’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4.4. Emlak Ajandam site ve uygulama üzerinden, Emlak Ajandam’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar, bankalar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği (başta gayrimenkul ilan siteleri ve portalları olmak üzere) başka web sitelerine ve/veya portallara Kullanıcı’nın ilanlarının otomatik yayınlanması ve/veya müşterilerinin (banka kredisi, sigorta poliçesi, mimarlık, boya, abonelik taşıma ve benzerleri) gayrimenkul işleri ile ilgili ihtiyaçlarının hızlı, kolay ve entegre şekilde çözülmesi amacıyla bilgilerini iş ortaklarıyla paylaşabilir. Bu paylaşımların yapılabileceği iş ortaklarının hangi kurumlar olacağına dair karar yetkisi Emlak Ajandam’a aittir. Ancak bu paylaşımların kullanılıp kullanılmama kararı Kullanıcıya aittir. Örneğin; Uygulama veya Site içinde iş ortağı bir banka ile mortgage kredisi çözümü sunulmuşsa, bu çözüme başvurma için Kullanıcı’nın site içinde bir form doldurması ve/veya başvuru için tanımlanmış bir butona basması gerekecek ve Kullanıcı’nın bu kabul eylemi Emlak Ajandam tarafından log kayıtları alınarak tutulacaktır. Bu hizmetlerin kullanılıp kullanılmaması, Kulllanıcı ile iş ortağı firmaların keyfiyetindedir. Bu paylaşımlar vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Emlak Ajandam’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4.5. Emlak Ajandam gerekli gördüğü hallerde site ve uygulama içinde üçüncü şahısların veya kendine ait reklamların yayınlamasını sağlayabilir.
4.6. Emlak Ajandam, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu hizmet sözleşmesi ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik kullanıcı tarafından sitenin ve uygulamanın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde, Emlak Ajandam’ın işbu hizmet sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır.
4.7. Emlak Ajandam kullanıcının site ve uygulama için gerekli tasarım ve yazılım hizmetini vermekle yükümlüdür. Emlak Ajandam kullanıcıya sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları en kısa süre içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.
4.8. Emlak Ajandam, kullanıcı tarafından talep edilebilecek ek tasarım için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edebilir.

MADDE 5 - FİYATLANDIRMA VE ÖDEME
5.1. Kullanıcı Uygulama’dan ancak Site’de beyan edilen ücretleri yine Site’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.
5.2. Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin veya Uygulama’nın ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Emlak Ajandam tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.
5.3. Kullanıcı tarafından periyod bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.
5.4. Emlak Ajandam, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında, varsa kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.
5.5. Kullanıcı, Emlak Ajandam veya Emlak Ajandam tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

MADDE 6 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
6.1. Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Emlak Ajandam’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Emlak Ajandam’a Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Emlak Ajandam, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.
6.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Emlak Ajandam’ın açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.
6.3. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Emlak Ajandam’ın (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

MADDE 7 - SORUMLULUĞUN KISITLANMASI
7.1. Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “Olduğu Gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Emlak Ajandam’ın Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Emlak Ajandam’ın ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Emlak Ajandam Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Emlak Ajandam, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Emlak Ajandam, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
7.2. Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Emlak Ajandam’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
7.3. Kullanıcı, yüklediği içerikler ile Site ve Uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve Site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Emlak Ajandam’ı beri kıldığını kabul eder.
7.4. Emlak Ajandam, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Emlak Ajandam’ın işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

MADDE 8 - SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ
8.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
8.2. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
8.3. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Emlak Ajandam aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Emlak Ajandam Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.
8.4. Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.
8.5. Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Emlak Ajandam işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.
8.6. Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Emlak Ajandam İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.
8.7. Emlak Ajandam, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik’i talep edebilecektir. Emlak Ajandam, iletilen söz konusu talepler için gerekli gördüğü durumlarda ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.

MADDE 9 - GİZLİLİK HÜKÜMLERİ
9.1. Gizlilik Bildirimi, kullanıcının hizmet kullanımı boyunca kayıt etmiş olduğu ve destek hizmetleri aracılığıyla toplanan tüm bilgilerini kapsamaktadır.
9.2. Emlak Ajandam, elde ettiği elektronik ortamdaki veri ve bilgileri yürürlükteki mevzuata uygunolarak sözleşme sona erse dahi gizlilik içerisinde tutacağını ve koruyacağını taahhüt eder.
9.3. Emlak Ajandam, kullanıcının kim olduğunu bilmeden vermiş olduğu hizmeti geliştirme amacı ile ek bilgiler toplayabilir. Örneğin görüntülenen sayfalar, internet tarayıcılarının özellikleri, ekran genişliği yüksekliği gibi. Bu bilgiler Kullanıcı’ya daha etkin hizmet sunma, aynı bilgileri tekrar tekrar girme gerekliliğini ortadan kaldırarak Uygulama ve hizmetlerin kullanımını kolaylaştırma, Uygulama’yı geliştirme amacına yönelik araştırma ve çözümleme ve ilgi ve tercihlerinize uygun olarak özelleştirilmiş içerik görüntülemeyi içerir.
9.4. Güvenlik, geliştirme ve destek amacıyla Emlak Ajandam sunucularına yapılan tüm istekler IP bazında kayıt altına alınabilir. Bu bilgiler kanuni zorunluklar dışında da paylaşıma açılabilir.
9.5. Emlak Ajandam, kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumaya yardımcı olmak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve yordamları kullanarak azami gayret gösterilecektir.
9.6. Sitede ve uygulamada oluşturulan bilgiler kullanıcıya aittir ve bu bilgiler üçüncü şahıs ve kuruluşlarla kullanıcının onayı olmaksızın kesinlikle paylaşılmaz.
9.7. Hesapları ve kişisel bilgileri korumak için kullanılan parolayı gizli tutmak kullanıcının sorumluluğundadır.
9.8. Emlak Ajandam kullanıcılarına daha fazla servis sunabilmek için iş ortaklıkları yapmaktadır. Ancak, kullanıcının izni olmaksızın iletişim bilgileri kesinlikle bu iş ortakları ile paylaşılmaz. Kullanıcının onayı ile paylaşılan bilgiler neticesinde gerçekleşen ya da gerçekleşmeyen ilişkiden kullanıcı ve ilgili iş ortağı sorumludur, Emlak Ajandam hiçbir sorumluk kabul etmez.

MADDE 10 - BANKA ENTEGRASYONLARI
10.1. Banka entegrasyonlarının kapsamı, Emlak Ajandam ile banka arasında yapılan protokoller ile tanımlanmış ve sınırlandırılmıştır. Emlak Ajandam sunduğu teknik altyapı sayesinde bankadan aldığı bilgileri kullanıcının kullanımına sunmayı ve bu bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt eder. Bankadan kaynaklanan hata, kesinti vb. sebeplerle entegrasyon hizmetinde yaşanan aksaklıklardan Emlak Ajandam sorumlu tutulamaz.

MADDE 11 - MUHTELİF HÜKÜMLER
11.1. İşbu hizmet sözleşmesinin herhangi bir hükmünün veya hizmet sözleşmesinde yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, işbu hizmet sözleşmesinin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
11.2. Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri cep telefonu numarası veya e-mail vasıtasıyla veya site veya uygulamada yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. SMS ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. Cep telefonu numarasını güncel tutmak ve site ve uygulamayı bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.
11.3. Emlak Ajandam bu Hizmet Sözleşmesi’ne uymadığınız takdirde kullanıcı statünüzü silmeye ya da askıya almaya yetkilidir.
11.4. Emlak Ajandam Hizmet Sözleşmesi içerisindeki her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Hizmet Sözleşmesi’nde yapılacak her türlü düzenleme ve değişiklik Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

MADDE 12 - UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
12.1.İşbu hizmet sözleşmesinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR ÇEŞME MAHKEMELERİ VE İZMİR ÇEŞME İCRA DAİRELERİ yetkilidir.
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Gizlilik Sözleşmesi’nin amacı, www.emlakajandam.com ve ww.buadreste.com adreslerinde yer alan siteye (“Site”) üye olarak kaydolan kişiler (“Kullanıcı(lar)”) tarafından Site’de yer alan Uygulama’dan faydalanılması aşamasında Mcnet Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş. (“Emlak Ajandam”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Hizmet Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. Emlak Ajandam, bu İçerik’i Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.

Emlak Ajandam, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri’i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Emlak Ajandam, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı’nın Emlak Ajandam’a onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kulllanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde İçerikler işlenebilir, saklanabilir ve Emlak Ajandam ile ortakları tarafından Kullanıcı’nın talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir.

Emlak Ajandam, İçerikler’i fatura gönderilmesi, ödeme bilgilerinin paylaşılması gibi talep edilen hizmetlerin sağlanması amacıyla diğer kullanıcılara açıklayabilecektir. Kullanıcı’nın diğer kullanıcıya ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıdan onay alacak ve İçerikler’i alınan bu onay kapsamında kullanacaktır.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Emlak Ajandam’a hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Emlak Ajandam, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Emlak Ajandam ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Emlak Ajandam tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Emlak Ajandam ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:
 • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
 • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.
www.emlakajandam.com ve www.buadreste.com sitelerimizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci (“cookie”) formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve Emlak Ajandam’a birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin, cookie’ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet browser’larda, cookie’leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Emlak Ajandam gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Emlak Ajandam, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Kullanıcılarımızla olan iletişimlerimizde, www.emlakajandam.com ve www.buadreste.com sitelerinden gelen bilgilendirme e-postalarını almak istemiyorsanız, e-postaların altında yer alan “Bilgilendirme e-postalarını almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” metnine tıkladığınızda e-posta bildirimleri otomatik olarak durdurulacaktır.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Emlak Ajandam’ın bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Emlak Ajandam bu Gizlilik Sözleşmesi’ne uymadığınız takdirde kullanıcı statünüzü silmeye ya da askıya almaya yetkilidir.

Emlak Ajandam Gizlilik Sözleşmesi içerisindeki her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Gizlilik Sözleşmesi’nde yapılacak her türlü düzenleme ve değişiklik Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. GİRİŞ
Veri sorumlusu olarak Mcnet Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş. (bundan sonra Emlak Ajandam veya Veri Sorumlusu olarak anılacak) için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve Emlak Ajandam bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının, dahil olduğumuz Emlak Ajandam çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Emlak Ajandam tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika’da kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için Emlak Ajandam’ın benimsediği, aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır:
 • Kişisel verilerin rıza kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma,
 • Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesi.
2. POLİTİKANIN AMACI
Bu Politika’nın temel amacı, Emlak Ajandam tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların hissedar ve çalışanlarını ve üçüncü kişileri bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır.

3. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ
Emlak Ajandam tarafından düzenlenen bu Politika 05/05/2021 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu Politika, Emlak Ajandam internet sitesinde (www.emlakajandam.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
4.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Tedbirler
Emlak Ajandam, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE TALEPLERİ
Kişisel veri sahiplerinin aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini; kimlik ibrazı ile şahsi başvuru ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP: mcnet.35@hs01.kep.tr) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Emlak Ajandam’a daha önce bildirilen ve Emlak Ajandam’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Emlak Ajandam kimlikleri teyit edilebilir bir biçimde iletmeleri durumunda Emlak Ajandam, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır.

Kişisel veri sahipleri, bu prosedüre uygun olarak yapacakları başvuru ile kendilerine ait kişisel verilerin tüm işlenme süreçleri, amaçları ve aktarım bilgileri de dahil kanunun ilgili maddesindeki tüm hakları talep edebileceklerdir.

6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Emlak Ajandam tarafından hiçbir özel nitelikli veri işlenmemektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
Emlak Ajandam Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Emlak Ajandam, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Emlak Ajandam, müşterilerine, çalışanlarına, ziyaretçilerine, tedarikçi firma çalışanlarına ve üçüncü kişilere ait kişisel bilgileri; kimlik bilgileri (Ad, Soyadı, TC kimlik numarası, cinsiyet, yaş, doğum tarihi), iletişim bilgileri (e-mail adresi, telefon numarası adres bilgisi, IP adresi), meslek verisi, görsel ve işitsel veri, crm ile ilgili olarak eğitim verisi, aile bireyleri verisi, sağlık verisi gibi kişisel verileri işlenmekte ve bu verileri işlerken, burada sayılan kişisel veri sahiplerinin Emlak Ajandam hizmetlerinden etkin yararlanabilmesi, hizmet çeşitliliğinin geliştirilebilmesi müşterileri için “en iyi hizmet” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi ve bu hizmetlerin sonucu olarak pazarlama ve yeniliklerden haberdar edilebilmelerinin yanı sıra sözleşmelerin ifası, işin yerine getirilmesi ve mali/hukuki/ticari yükümlülükler çerçevesinde işlemektedir.

Emlak Ajandam, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep etmekte, bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

8. HUKUKA VE DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUN İŞLEME
Emlak Ajandam, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Emlak Ajandam veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

8.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Tedbirler
Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Emlak Ajandam açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Emlak Ajandam ‘ın aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple REOS tarafından veri sahibi olan ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.

8.2. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Emlak Ajandam, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Emlak Ajandam, yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.

8.3. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Emlak Ajandam, kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple Emlak Ajandam, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

8.4. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Emlak Ajandam, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; Emlak Ajandam öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan ve yasalarda belirtilen süre kadar saklamaktadır. Emlak Ajandam kişisel veri envanterindeki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

9. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ
Emlak Ajandam; KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Emlak Ajandam, veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar konusunda veri sahibinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Bu kapsamda müşterilerin kolayca görebilecekleri şekilde web sitesine yerleştirilmiştir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Emlak Ajandam, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Emlak Ajandam tarafından, KVK Kurulu'nca yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere kişisel veriler aktarılabilmektedir. Aktarım sebepleri aşağıda açıklanmıştır:
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Emlak Ajandam’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Emlak Ajandam’ın meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
11. EMLAK AJANDAM KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
Emlak Ajandam nezdinde, Emlak Ajandam’ın meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahiplerine (müşteriler, çalışanlar, ziyaretçiler, üçüncü kişiler, çalışan adayları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları) sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorizayonu Kişisel Veri Kategorizayonu Açıklama
İletişim Verisi Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, e- posta, Fax numarası, sosyal medyalara ait url, IP adresi).
Kimlik Verisi Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad Soyadı, TCKN, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, cüzdan seri no, kimlik fotokopisi, vergi no, sgk no, uyruk verisi, evlilik cüzdanı fotokopisi/taraması, çalışan kartı).
Sağlık Verisi Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Kan grubu, medikal geçmiş, check-up sonucu, konsültasyon raporu, diyet formu).
Taşıt Verisi Kişinin araç bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Plaka no, şase no, motor no, ruhsat bilgisi).
Konum Verisi Kişiye ait konum verisinin bulunduğu veri grubudur (GPS lokasyonu).
Görsel/İşitsel Veri Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet fotokopisi/taraması, kimlik fotokopisi/taraması, pasaport fotokopisi/taraması).
Dijital İz Verisi Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur (Log).
Finansal Veri Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, finansal profil, mail order formu, kredi notu).
Biyometrik/Genetik Veri Kişiye ait biyometrik/genetik verilerin bulunduğu veri grubudur (Parmak izi, genetik bilgi, damar izi).
Mesleki Veriler Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Çalıştığı kurum bilgisi, meslek odası sicili).
Eğitim Verisi Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur (Diploma notu, diploma fotokopisi/taraması).
Mal Varlığı Verisi Kişinin sahip olduğu mal varlıklarının bulunduğu veri grubudur (Tapu fotokopisi/taraması, araç ruhsatı fotokopisi/taraması).
Seyahat Verisi Kişinin seyahatlerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Uçuş bilgisi, uçuş kartı, tur rotası, mil kart no, konaklama verisi).
Şirket Verisi Şahıs şirketi verileridir (Şirket adresi).
Irk/Din Bilgisi Kişinin kökeni ve inancına ait verilerin bulunduğu veri grubudur (Irk/din bilgisi).
Dernek üyelik bilgileri Kişinin üye ve ilgili olduğu dernek bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Tüm dernek üyelikleri).
İmza Verisi Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Islak imza, e- imza , imza fotokopisi/taraması).
Vize/Pasaport Verisi Kişiye ait vize/pasaport bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Vize bilgisi, pasaport fotokopisi/taraması).
Kılık Kıyafet Verisi Kişinin giyim kuşamına dair ayırt edici özelliklerin bulunduğu veri grubudur (Kılık Kıyafet satın alma geçmişi, giydiği ayırt edici kıyafetler).
Yaptırım Verisi Kişinin geçmişinde aldığı yaptırımlara ilişkin veri grubudur (Ceza Kovuşturmaları, Adli Sicil Kaydı, Disiplin Kaydı).


12. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Emlak Ajandam, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaç ve koşullar şunlardır:
 • Müşterilere; hizmet tanıtımı, bilgilendirme,
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
 • Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının müşterilere sunulması,
 • Kimlik teyidi,
 • Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
 • Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği önlemlerinin alınması,
 • İnternet sitesi veya sosyal medya kanalları ile alınan verilerin 3. kişi ajanslar vasıtası ile pazarlama amacıyla kullanılması,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Emlak Ajandam finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
 • Emlak Ajandam hukuk işlerinin icrası/takibi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.
13. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ
Emlak Ajandam, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

14. EMLAK AJANDAM TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI
Emlak Ajandam, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

Emlak Ajandam., KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan paydaş kategorilerine aktarılabilir:
 • Emlak Ajandam iş ortaklarına,
 • Banka ve sigorta şirketlerine,
 • Seyahat acentalarına,
 • Çalışanlara sağlık hizmeti sağlanan kurum ve kuruluşlara,
 • Otellere,
 • Eğitim firmalarına,
 • Emlak Ajandam tedarikçilerine,
 • Emlak Ajandam şirket yetkililerine,
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
Aktarım kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir:

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı
İş Ortağı Emlak Ajandam’ın ticari faaliyetlerini yürütürken muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır. İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır.
Tedarikçi Emlak Ajandam’ın ticari faaliyetlerini yürütürken Emlak Ajandam’ın emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarak Emlak Ajandam’a hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. Emlak Ajandam’ın tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Emlak Ajandam’ın ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Emlak Ajandam’ın sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır./td>
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Mevzuat hükümlerine göre Emlak Ajandam’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları tanımlamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği ve hukuki dayanak sundukları durumlarda amaçla sınırlı olarak aktarılmaktadır.


15. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
15.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca biridir. Açık rıza dışında, kanunda belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

İşlenme Şartları Kapsamı Örnek
Kanun Hükmü Vergi Mevzuatı, İş Mevzuatı, Ticaret Mevzuatı vb. Çalışana ait özlük bilgilerinin mevzuat gereği tutulması gerekir.
Sözleşmenin İfası İş Akdi, Satış Sözleşmesi, Taşıma Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi vb. Teslimat yapılması için şirketin adres bilgilerinin kaydedilmesi.
Fiili İmkânsızlık Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan ya da ayırt etme gücü olmayan kişi. Bilinci kapalı kişinin iletişim veya adres bilgisi. Kaçırılan bir kişinin konum bilgisi.
Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu Mali Denetimler, Güvenlik Mevzuatı, Sektör Odaklı Regülâsyonlarla Uyum. Bankacılık, Enerji, Sermaye Piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması.
Aleniyet Kazandırma İlgili kişinin kendisine ait bilgileri umumun bilgisine sunması. Kişinin, acil durumlarda ulaşılması için iletişim bilgisini ilan etmesi.
Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması Dava açılması, tescil işlemleri, her türlü tapu işlemi vb. işlerde kullanılması zorunlu veriler. İşten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zaman aşımı boyunca saklanması.
Meşru Menfaat Veri sahibinin temel haklarına zarar gelmemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde veri işlenebilir. Çalışan bağlılığını artıran ödül ve primler uygulanması amacıyla veri işlenmesi.


16. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI (SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ) ŞARTLARI
Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. maddesinde ve Kurul tarafından çıkarılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Emlak Ajandam’ın kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Emlak Ajandam bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup, bu politika uyarınca verinin niteliğine göre imha yapmaktadır. Aynı şekilde sistemde kişisel veriler arındırılmış haliyle; gayrimenkul lokasyon, fiyat, zaman ve benzeri veriler anonimleştirilerek, yine sistemin üyesi kullanıcılara faydalı istatistik oluşturmak ve/veya analiz yapmak amaçlı kullanılabilmektedir.

17. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI
Emlak Ajandam, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte ve 11. maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve REOS kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

17.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

17.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri bu Politika’da belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Emlak Ajandam ile iletişime geçip talep edecektir. Talebin düzenlenmesinden sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile 16 Eylül Mah. 3007 Sok. No: 4/5 Çeşme İzmir Türkiye adresine iletilmesi veya şahsen başvuru yapmak zorundadır.

Veri Sorumlusu
Mcnet Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş.
Adres: 16 Eylül Mah. 3007 Sok. No: 4/5 Çeşme İzmir
Çeşme Vergi Dairesi 6130925947
Kep Adresi: mcnet.35@hs01.kep.tr
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Veri sorumlusu olarak Mcnet Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş. (bundan sonra Emlak Ajandam veya Veri Sorumlusu olarak anılacak) için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve Emlak Ajandam bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının, dahil olduğumuz Emlak Ajandam çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Emlak Ajandam tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bilgi Güvenliği Politikası’nda bilgilerin işlenmesi süreçleri için Emlak Ajandam’ın benimsediği, aşağıda belirtilen temel prensipler uygulanmaktadır:
 • Firmamızın ve müşterilerinin bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak,
 • Firmamız servislerinin sürekliliğini garanti altına almak için gerekli altyapıyı sağlamak,
 • Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde fiziki ve mantıksal güvenlik önlemleri almak,
 • Bilgiye erişimi kontrol etmek için, “bilmesi gereken” prensibine uygun olarak erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi engellemek,
 • Yazılım geliştirilirken güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak,
 • Virüs gibi zararlı kodlara ve Firma dışından siber ortamda yapılabilecek saldırılara karşı bilgi varlıklarını korumak,
 • Bilgi güvenliği olaylarına karşı bir müdahale süreci geliştirmek,
 • Çalışanlarına bilgi güvenliği eğitimleri sağlamak ve bilgi güvenliği farkındalığını artırmak,
 • Yasa, yönetmeliklere uymak,
 • Paydaşların da Firmamız Bilgi Güvenliği Politikalarına uyumunu sağlamak,
 • Güvenli sistem mühendisliği prensiplerine uymak.
Çerez (Cookies) Kullanım İzni
Bu web sitesi, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya mobil cihazınıza çerezler yerleştirmektedir. Siteyi kullanmaya (tıklamak, sayfayı kaydırmak, çerez uyarısını kapatarak) devam ederek çerez kullanımına onay vermiş olursunuz. İstediğiniz taktirde gerekli ayarları yaparak bu bilgilerin alınmasını kısıtlayabilir ya da tamamen engelleyebilirsiniz.

Veri Sorumlusu
Mcnet Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş.
Adres: 16 Eylül Mah. 3007 Sok. No: 4/5 Çeşme İzmir
Çeşme Vergi Dairesi 6130925947
Kep Adresi: mcnet.35@hs01.kep.tr
ÇEREZ KULLANIM POLİTİKASI

Mcnet Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş. (bundan sonra Emlak Ajandam olarak anılacak) olarak sahip olduğumuz www.emlakajandam.com ve www.buadreste.com web sitelerimizin ("Web Sitesi") ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Bu Çerez Kullanımı Politikası ("Politika"), tüm Web Sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığınıaçıklamaktadır. Üyelik işlemlerinizin tamamlanarak Web Sitesi'ne üye olmanız halinde kişisel verilerinizin işlenmesine dair detaylı bilgilere Kişisel Bİlgilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Bu Politika, Web Sitesi'ne hangi teknolojilerle, hangi yöntemlerle ve ne şekilde bağlandığınıza bağlı olmaksızın uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu Politika'yı dikkatlice okuyup ileride inceleyebilmeniz açısından bir kopyasını almanızı tavsiye ederiz.

1. Reşit Olmayanlar
18 yaşın altındaysanız Web Sitesi'ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi'ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

2. Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?
Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi'ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi'ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitesi'nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;
 • Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
 • Şirket'in sizin Web Sitesi'ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
 • Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması.
3. Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?
Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi'ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi'nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

4.Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?
Web Sitesi'nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi'nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.

KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:
Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.
İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.
Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesi'nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkilişime geçerek Web Sitesi'ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.
Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:
Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

Web Sitesi'nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:

Çerezin Adı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
Google Analytics Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: Google Privacy. Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri
Google Ads Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, size daha alakalı reklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek, hizmetlerimize kaydolmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak için kullanır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Ads çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: Google Privacy. Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri
RMC RMC, web tarayıcısı aracılığıyla bilgisayarınıza veya üçüncü taraf bir analiz sağlayıcısına ait benzersiz bir tanımlayıcı içeren küçük metin dosyaları olan “çerezleri” kullanır. Bunu hizmetleri ve web sitelerini geliştirmek için kullanır. RMC, belirli pazarlama kampanyalarının ve bazı ürünlerinin performansını izlemek için Google Analytics'i kullanır. Bu, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların, farklı temas noktalarında RMC adına uyarlanmış reklamlar oluşturmasına izin vermektir. Bu servis sağlayıcılar, kişisel bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi vb. İçermeyen IP adresinizi ve kişisel olarak tanımlanamayan bilgilerinizi toplayabilir. Bu çerezler ayrıca web sitemizin nasıl kullanıldığına ve performansına ilişkin istatistiksel bilgiler de sağlar. RMC çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: Related Digital Privacy. Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri
Facebook Facebook çerezleri, facebook hesabınız varsa, site ve uygulamalar dahil olmak üzere Facebook ürünlerini kullanırsanız veya Facebook ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları (Beğen düğmesi ve diğer Facebook Teknolojileri dahil) ziyaret ederseniz, kullanır. Çerezler, Facebook'un Facebook ürünlerini size sunmasını ve kayıtlı veya giriş yapmış olup olmamanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamaları kullanımınız dahil olmak üzere sizin hakkında aldığı bilgileri anlamasını sağlar. Çerezleri; kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama için kullanır.

Ayrıca ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğugüvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. Sosyal medya platformları, e-posta adresinizi hashleyerek, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanmaktadır. E-Posta adresiniz üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir. Örneğin; Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan hash yöntemiyle şifrelenen e-posta adresinizin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için Facebook Custom Audiences adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için Facebook Privacy adresini ziyaret edebilirsiniz.
Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri


Çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Servis Sağlayıcı Çerez İsmi Çerez Amacı Çerez Tipi Çerez Süresi
panel.emlakajandam.com mac Kullanıcının kullandığı cihaz bilgisi Persistent Cookie En fazla 2 yıllık
panel.emlakajandam.com firstuse Kullanıcının ilk 10 gün içinde sistem tarafından tanılabilirlik bilgisi Persistent Cookie En fazla 10 günlük
panel.emlakajandam.com user Kullanıcı bilgisi Persistent Cookie En fazla 1 yıllık
panel.emlakajandam.com ASP.NET Session'ın tutulmasını sağlar. ISS tarafından otomatik olarak talep edilir. Session Cookie Session boyunca
panel.emlakajandam.com __RequestVerificationToken Post edilen verinin güvenliğini sağlar. Session Cookie Session boyunca


5. Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?
Çerezlerin kullanılması Web Sitesi'nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:
 • Internet Explorer
  1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
  2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri'ne dokunun veya tıklayın.
  3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

 • Microsoft Edge
  1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
  2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
  3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz

 • Google Chrome
  1. Bilgisayarınızda Chrome'u açın.
  2. Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın.
  3. Altta Gelişmiş'i tıklayın.
  4. "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın.
  5. Çerezler'i tıklayın.
  6. "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın.
  7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.

 • Mozilla Firefox
  1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin.
  2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
  3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
  4. Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
  5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
  6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
  7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın.

 • Safari
  1. Safari > Tercihler'i seçin.
  2. Gizlilik öğesini tıklayın.
  3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
  4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın.
Diğer ana web tarayıcılarında bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgiyi https://www.esb.org.tr/s-s-s/ veya https://www.aboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz.

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.

6. Bizimle İletişime Geçin
Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle bilgi@emlakajandam.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.